GROT Mariusz Grot

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dotyczącą inwestycji w systemie "zaprojektuj i wybuduj". W ramach prowadzonej działalności oferujemy Państwu szeroki zakres doradztwa inwestycyjnego oraz możliwość opracowania pełnej dokumentacji koncepcyjnej i projektowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą, jednocześnie zachęcamy do kontaktu by umożliwić Państwu indywidualną ocenę planowanych przedsięwzięć.

Dane teleadresowe

Kontakt

  • Adres:
    al. Piłsudskiego 9
    90-368 Łódź

Oferta

W ramach prowadzonej działalności proponujemy usługi w zakresie opracowania dokumentacji koncepcyjnej i specjalistycznej dla inwestycji realizowanych w systemie "zaprojektuj i wybuduj", w szczególności dla przedsięwzięć związanych z takimi obszarami jak:

- odnawialne źródła energii,

- poprawa efektywności energetycznej,

- ochrona środowiska,

- ochrona powietrza/ termomodernizacja,

- rozwój obiektów turystyki i rekreacji,

- inne.

W ramach prowadzonej działalności współpracujemy z cenionymi ekspertami o wysokich kompetencjach merytorycznych i doświadczeniu praktycznym, na stałe związanych z branżą ochrony środowiska, rozwiązań energetycznych, budownictwa i środków pomocy finansowej, dlatego też w ramach współpracy możemy zaproponować wykonanie następujących dokumentacji i opracowań:

- program funkcjonalno-użytkowy,

- audyt energetyczny,

- kosztorys przedsięwzięcia,

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt budowlany,

- wniosek o uzyskanie dofinansowania,

- studium wykonalności przedsięwzięcia.

 

SYSTEM ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

Formuła „zaprojektuj i wybuduj” znajduje zastosowanie wśród podmiotów, które zobligowane są do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych. W przypadku gdy zamawiający nie dysponuje szczegółowymi opracowaniami koncepcyjnymi odnoszącymi się do planowanej inwestycji, na zlecenie zamawiającego opracowany jest jedynie wstępny projekt – program funkcjonalno-użytkowy – na którego podstawie opracowywana jest dokumentacja przetargowa. W wyniku postępowania przetargowego wyłaniany jest generalny wykonawca zamówienia, który sporządza projekt budowlany, uzyskuje pozwolenie na budowę, a następnie realizuje roboty według wykonanego przez siebie projektu. 

Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. Szczegółowe warunki programu funkcjonalno-użytkowego znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Zgodnie z ww. rozporządzeniem program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.